✴︎ , ,

SLOT ROMA การสนับสนุนอันตรายจาก การพนัน ที่ส่งมอบโดยภาคที่สามช่วยให้ 9 ใน 10 ปรับปรุงสภาพ

PG สล็อต 2023
SLOT ROMA 2023

ข้อมูล GambleAware ใหม่จาก National Gambling Treatment Service (NGTS) และ National Gambling Support Network (NGSN) ที่เพิ่ง ได้รับมอบหมายใหม่เน้นถึง ประสิทธิภาพ และ ผลกระทบสูง เก้าใน 10 คน (88%) ที่เสร็จสิ้น การรักษาจาก การพนัน SLOT ROMA อันตรายผ่าน National Gambling Treatment Service ซึ่ง ได้รับมอบหมายจากองค์กร การกุศล GambleAware เห็นการปรับปรุงสภาพ ของ พวกเขาตามข้อมูลล่าสุด ที่ เผยแพร่

สมัครใหม่ รับโบนัส 100% (Blue)

บริการบําบัด การพนัน แห่งชาติ ประกอบด้วย 10 องค์กรที่ดํา เนินงานทั่วอัง กฤษสกอตแลนด์ และ เวลส์ เครือข่าย ให้ การรักษาฟรี และ เป็น ความ ลับการแทรกแซง และ บริการป้อง กันล่วงหน้าสําหรับทุกคน ที่ ประสบกับอันตราย ที่ เกี่ยวข้อง กับ การพนัน SLOT ROMA ทุกปี ผู้ คนเกือบ 7,000 คนเข้าถึง การสนับสนุน ที่มี โครงสร้าง ผ่านเครือข่าย และ สายมากกว่า 44,000 สายจะ ได้รับคําตอบจากสายด่วน การพนัน แห่งชาติ

แม้จะมีความต้อง การมาก แต่เวลาในการรอก็สั้นมากโดย 1 ใน 2 (50%) มีคน เห็นภาย ในห้าวันหลัง จากการอ้างอิง และ 3 ใน 4 (75%) เห็นภายใน เวลา เพียง เก้าวัน

Anna Hargrave ประธานเจ้าหน้า ที่ ฝ่ายการว่าจ้าง และ กลยุทธ์ ของ GambleAware กล่าวว่า “ข้อมูลในวันนี้แสดง ให้ เห็นอย่างชัดเจนถึง คุณ ค่าของ แนวทาง ที่ เน้นการป้อง กัน ที่ ใช้ผ่านเครือข่าย ของ เรา มัน เป็นเครื่อง เตือนใจถึง ความ สําคัญ ของ การลงทุนใน การรักษาแต่ เนิ่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อตัวเลขที่รายงาน เมื่อเร็ว ๆ นี้จากคณะกรรมการ การพนัน สล็อตออนไลน์ ชี้ ให้เห็นว่าความชุก ของ การพนัน SLOT ROMA ที่ เป็นอันตรายอาจมีขนาด ใหญ่กว่า ที่ประ เมิน ไว้ก่อนหน้านี้มาก”

สมัครใหม่-50

ในเดือนเมษายน GambleAware ได้ เปิดตัวบริ การบําบัดอีกครั้ง ในฐานะเครือข่ายสนับสนุน การพนัน แห่งชาติ (NGSN) และ ความ ต้อง การบริการก็ เพิ่มขึ้นแล้ว ในเดือนเมษายนถึง มิถุนายน 2023 มี การโทรไปยัง สายด่วน การพนัน แห่งชาติ เพิ่มขึ้น 24% เมื่อ เทียบ เป็นรายปี และ เพิ่มขึ้น 46% เมื่อ เทียบ เป็นรายปีใน การแทรกแซง ในช่วงต้น รวมถึง การสนับสนุนแบบ มี คําแนะนํา ออนไลน์ และ ด้วยตนเอง ซึ่งส่งผ่านสายด่วน นอกเหนือจาก ควา มต้องการ การรักษาที่มีโครงสร้าง เพิ่มขึ้น 18% แล้ว

เกรแฮม อิงแลนด์ ซีอีโอ ของ Ara Recovery for All กล่าวว่า “บริการ NGSN เป็น ด่านแรกใน การป้องกัน และ เข้าถึง ผู้ คนก่อนที่ปัญหา เกี่ยวกับ การพนัน สล็อตออนไลน์ จะกลาย เป็นผลร้ายแรง เรากําลังพูดถึง ทีมที่ยอดเยี่ยม และ ทุ่มเทสร้างความแตกต่างอย่าง เด็ดขาดในชีวิต ของ ผู้คนหลายพันคนทั่วบริ เตนใหญ่ ข้อมูลล่าสุดจาก เครือข่ายนี้ที่ดํา เนินการผ่าน GambleAware เน้นย้ําถึง ประสิทธิภาพ และ จํา เป็นอย่างยิ่งที่ การแทรกแซง ที่มุ่ง เน้นชุมชน”

ตัวเลข ที่ เผยแพร่โดย GambleAware เน้นย้ําถึง ประสิทธิภาพ ของ บริ การ ที่มี ให้ และ เน้นที่ การแทรกแซง และ การป้องกันตั้ง แต่เนิ่นๆ แต่อง ค์กร การกุศลได้ออกคํา เตือนอย่างชัด เจนว่าพวก เขาอาจล่มสลายภาย ใต้ข้อเสนอปัจจุบัน ของ รัฐบาลสําหรับ การดําเนิน การจัดเก็บภาษีตามกฎหมายสําหรับ ผู้ ประกอบการ การพนัน PG SLOT

Zoë Osmond ซีอีโอ ของ GambleAware กล่าวว่า”เรายินดีต้อนรับ การจัดเก็บภาษีตามกฎหมาย ของ รัฐบาลสําหรับ ผู้ ประกอบการ การพนัน ซึ่ง เป็นมาตร การที่เรา เรียกร้องมานาน เพื่อให้แน่ใจว่า เงินทุนสําหรับ การวิจัยที่สําคัญการรักษา และ การป้องกันอันตรายจาก การพนัน SLOT ROMA นั้นทั้ง ในระยะยาว และ โปร่งใส อย่างไรก็ตามการมุ่ง เน้นไปที่บริ การที่นําโดย ผู้ เชี่ยวชาญหมาย ความว่า ตอนนี้พนักง านสนับสนุนภาค ที่สามหลายร้อยคนมี ความ กังวลอย่างมาก เกี่ยวกับอนาคตและอนาคตของชุมชนที่พวกเขาให้บริการ

“มีความจํา เป็น เร่งด่วนสําหรับ ความ มั่นใจจากรัฐบาลว่า บริการที่จํา เป็นเหล่านี้จะ ได้รับ การคุ้มครอง ในระหว่าง และ หลังการเปลี่ยนแปลง เราไม่สามารถสูญเสีย ประสบการณ์ และ ความ เชี่ยวชาญอันยาวนาน ที่มีอ ยู่ ในเครือข่ายสนับสนุน การพนัน แห่งชาติ และ ภาคที่สามที่กว้าง ขึ้น”

นอกเหนือจาก การขัดขวาง ความ สามารถ ของ ภาคที่สามใน การให้บริการ ที่ สําคัญแล้ว ผู้ เชี่ยวชาญชั้นนํายังแสดง ความกังวลว่า ระบบใหม่ที่ เสนอโดยรัฐบาลจะ เพิ่มแรง กดดันต่อการเงิน และ รายชื่อผู้รอ ของ NHS

ศาสตราจารย์ Dame Clare Gerada กล่าวว่า:” จาก ประสบการณ์ ของ ฉันใน การดําเนินง าน NHS Primary Care Gambling Service ซึ่ง เป็นส่วนหนึ่ง ของ เครือข่ายสนับสนุน การพนัน แห่งชาติฉัน ได้เห็น ประโยชน์โดยตรง จากการ เป็น ส่วนหนึ่ง ของ ระบบนิเวศภาค ที่ สามที่เจริญรุ่ง เรือง และ เชื่อมต่อกัน ประสบการณ์ ของ ฉันยังทํา ให้ชัดเจนว่า ในขณะที่คลินิก การพนัน NHS มี สถานที่ ในระบบสิ่ง ที่ เราต้อง การคือแนวทาง ที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อป้องกันไม่ ให้อันตรายจาก การพนัน สล็อตออนไลน์ บานปลาย – ก่อนที่ ผู้ คนจะพบว่า ตัวเองอยู่ในจุดที่ร้ายแรงกว่า ที่ต้องการการดูแลจากผู้ เชี่ยวชาญ

SLOT ROMA อันตรายจาก การพนัน เป็นปัญหาทางสังคม และ สาธารณสุขไม่ ใช่แค่ทาง การแพทย์ เท่านั้น ในขณะ ที่ภาค ผู้ เชี่ยวชาญมีบทบาทที่มีคุณค่า และ สําคัญการพึ่งพาภาคส่วนนี้ เป็นหลักนั้นไม่ มี ศักยภาพทาง การ เงินหรือ เป็นไปได้ด้านลอจิสติกส์”

Register-NJOY1688-GIF